Icon of Nintendo Entertainment System

Nintendo Entertainment System GamesScreen Shot of Dig Dug Dig Dug
Japan
Screen Shot of Kung Fu Kung Fu
Japan-USA