Icon of Nintendo Entertainment System

Nintendo Entertainment System GamesScreen Shot of Mashou Mashou
Japan
Screen Shot of Deja Vu Deja Vu
Sweden
Screen Shot of Creatom Creatom
Unknown