Icon of Nintendo Entertainment System

Nintendo Entertainment System GamesScreen Shot of Alien 3 Alien 3
Europe
Screen Shot of Dig Dug Dig Dug
Japan